Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОР
 
 
 
Днес ….. 20........... г. в гр. ПЛОВДИВ се сключи настоящия договор между:
..............................................................................................................
наричан накратко Възложител, от една страна
и от друга страна
„АЛЕКС 2005” ЕООД, регистрирано с Решение на ПОС по фирмено делоф.д. 3279/2005 г. с адрес на уравление Пловдив, бул.”6-ти Септември” № 159 ет.2 ап.10, БУЛСТАТ 115919067 , представлявано от Управителя Емил Георгиев Кандилов, ........................................................................................................ ,
наричан накратко Консултант-изпълнител.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Възложителят възлага, а Консултант-изпълнителят приема да изготви и предаде консултация по следните проблеми:
.................................................................................................................................... ..............................
    (2) Консултацията следва да бъде завършена и предадена в срок до ................................,
считано от .......................................................................................................................
    (3) Консултант-изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя консултацията в следния вид:
................................................................................................................................... ..............................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2. (1) Възложителят се задължава да предостави на Консултант-изпълнителя следната информация, необходима му за извършване на консултацията .........................................., в срок до .....................................................................................................................................
      (2)  При забава на Възложителя да предостави необходимите данни и документи, сроковете за изготвяне на възложената консултация се удължават съответно.
3. (1) Възложителят се задължава да заплати на Консултант-изпълнителя възнаграждение в размер на .....................................................................................................
(............................................................................................................) .
      (2) Възнагараждението по предходната алинея ще бъде изплатено по следния начин и в следните срокове: ..........................................................................................................
4. (1) Възложителят има право да ползва получената консултация в дейността си, но не и да я разпространява, продава или прави достояние на трети лица без съгласието на Консултант-изпълнителя.
5. (1) Консултант-изпълнителят се задължава да не разпространява данните и информацията, предоставени му от Възложителя във връзка и по повод изготвянето на възложената му консултация.
6. (1) Възложителят няма право да нарушава оперативната самостоятелност на КОНСУЛТАНТ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. НЕУСТОЙКИ

7. (1) В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащане на дължимото възнаграждение той дължи на Консултант-изпълнителя неустойка в размер на .............. % от неизплатената сума за всеки просрочен ден.
8. (1) При забава на Консултант-изпълнителя при изготвянето и предаването на консултацията, той дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на ............... % от ........................................... за всеки просрочен ден.
    (2) В случай че Консултант-изпълнителят не изготви и предаде консултацията до .....................................,
считано от ............................................. дължи неустойка за неизпълнение в размер на .......................................................
9. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 4 и чл. 5 за неразпространяване на информацията, неизправната страна дължи неустойка в размер на ....................................
10. (1) Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11. (1) Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на Консултант-изпълнителя направените разходи, извършената до развалянето на договора работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката.
      (2) Уведомлението за отказ от възлагането се извършва в писмена форма.
12. (1) Разходите по изготвянето на консултацията са за сметка на .........................................
      (2) За извършването на разходи по-големи от обичайните е необходимо съгласието на Възложителя, изразено в .................................. форма.
13. (1) Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
14. (1)При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
15. (1) Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................                                                            КОНСУЛТАНТ: .............................

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |