Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
Договор за партньорство
при посредничество на
недвижим имот
 
 
 
Днес, .................................................................…. година в гр. Пловдив, между:
1. „АЛЕКС 2005” ЕООД, регистрирано с Решение на ПОС по фирмено делоф.д. 3279/2005 г. с адрес на уравление Пловдив, бул.”6-ти Септември” № 159 ет.2 ап.10, БУЛСТАТ 115919067 , представлявано от Управителя Емил Георгиев Кандилов, Лице за контакт:......................................................................... тел:........................, e-mail:......................., наричан по-долу БРОКЕР НА ПРОДАВАЧА, от една страна и

2.(име физ. лице или фирма)............................................................................................
ЕГН..................., ЛК № ................, изд. на ..................., Булстат: ....................,
адрес (седалище) ......................................................................................................
ЮЛ представлявано от (име)....................................................., чрез пълномощника (представителя) си (име) .............................................................................................................................,
наричан за краткост БРОКЕР НА КУПУВАЧА, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

Чл.1. БРОКЕРЪТ НА ПРОДАВАЧА предлага за продажба следния/те недвижим/и имот/и:
1. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ЦЕНА: ..................................(посочва се вида, адреса и цената на предлагания/те имот/и)
2. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ЦЕНА: ..................................(посочва се вида, адреса и цената на предлагания/те имот/и)
3. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ЦЕНА: ..................................(посочва се вида, адреса и цената на предлагания/те имот/и)


Чл.2. БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА предоставя свои клиенти (потенциални купувачи за посочения/те по-горе имот/и) с цел осъществяване на съвместна посредническа сделка по покупко-продажба. За всеки осъществен оглед с предоставен купувач, страните подписват Протокол, който е неразделна част от настоящия Договор.
Чл.3. При реализиране на съвместна сделка БРОКЕРЪТ НА ПРОДАВАЧА заплаща на БРОКЕРА НА КУПУВАЧА половината от полученото комисионно възнаграждение от продавача на имота.
Чл.4. БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА има право да получи възнаграждение от купувача на имота, ако е договорил такова.
Чл.5. При неизпълнение на договореното в Чл.3, БРОКЕРЪТ НА ПРОДАВАЧА дължи неустойка в размер на 10% от посочената в настоящия договор цена на имота, предмет на сделка.
Чл.6. Ако БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА осъществи оглед на имот, посочен в договора без присъствието на БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА, както и ако осъществи самостоятелна сделка с такъв имот, той дължи неустойка в размер на 10% от посочената в настоящия договор цената на имота.
Чл.7. Страните ще се информират взаимно за обстоятелствата, възникнали в процеса на изпълнение на Договора чрез писма, изпратени по факс или e-mail.
Чл.8. Всяка делова информация, свързана със сътрудничеството в настоящия Договор с изключение на извършваната реклама на имотите, както и всяка друга информация за участниците в настоящия Договор, тяхната дейност и партньорите, не може да бъде предоставяна на трета страна без съгласието на страните, освен в случаите, предвидени от действащото законодателство на Р. България.
Чл.9. Страните ще решават възникналите спорове по изпълнението на настоящия Договор, в дух на добра воля и конструктивен диалог, а когато това е невъзможно – по реда, установен от гражданското законодателство.

Настоящият Договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

БРОКЕР НА ПРОДАВАЧА:................................               БРОКЕР НА КУПУВАЧА:......................................


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ КУПУВАЧИ
                                  съгласно Договор за партньорство от Дата: ....................

Дата на огледа: ...................................., час на огледа:.................................
БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА предоставя следния/те потенциален/и купувач/и на недвижим имот
1. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,
2. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,

Брокер на купувача : ......................................                Брокер на продавача: ......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата на огледа: ...................................., час на огледа:.................................
БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА предоставя следния/те потенциален/и купувач/и на недвижим имот
1. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,
2. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,

Брокер на купувача : ......................................                Брокер на продавача: ......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата на огледа: ...................................., час на огледа:.................................
БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА предоставя следния/те потенциален/и купувач/и на недвижим имот
1. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,
2. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,

Брокер на купувача : ......................................                Брокер на продавача: ......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата на огледа: ...................................., час на огледа:.................................
БРОКЕРЪТ НА КУПУВАЧА предоставя следния/те потенциален/и купувач/и на недвижим имот
1. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,
2. .........................................................................................................................., ЕГН ............................ ,
л. к. № .................................., издадена на ............................. от ....................................................,

Брокер на купувача : ......................................                Брокер на продавача: ......................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |