Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
Договор за
посредничество
 
 
 
Днес, ...................... 20............г., в гр.Пловдив, се сключи настоящият договор за посредничество между:
.................................................................................................................................................................. ,
наричан накратко Възложител, от една страна и от друга страна
.................................................................................................................................................................. ,
.................................................................................................................................................................. ,
.................................................................................................................................................................. ,
наричан накратко Посредник.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Посредникът приема да проучи условията и да подготви сключването на договор за...................................................................................................................................................
Договорът по предходната алинея следва да се сключи при спазване на следните съществени условия:
.................................................................................................................................................................. ,
2. Посредникът се задължава да изпълни възложената задача по т.1, ал.1 в срок до ..............................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА

3. (1) Посредникът се задължава:
3.1. да проучи условията и подготви сключването на договор между Възложителя и трето лице;
3.2. да подготви оферта за сключването на договор и да я представи на Възложителя;
3.3. да организира воденето на преговорите за сключването на договора, като защитава в хода им интересите на Възложителя;
3.4. да осигури на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на възложената му задача;
3.5. да се съобразява с допълнителните указания на Възложителя относно условията за сключване на договора.
     (2) Посредникът няма правото да разгласява пред трети лица търговските тайни на Възложителя, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително и след изпълнението или прекратяването му. Това задължение отпада само в случай, че или неговото прекратяване съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор, или когато има писмено съгласие за това от страна на Възложителя.
4. Разноските, които е направил Посредникът по изпълнението на настоящия договор са за сметка на Възложителя.
5. При успешно изпълнение на възложената по т. 1 задача, Посредникът има право на възнаграждение в размер на .................................................................................................
6. Възнаграждението по предходната точка се изплаща на Посредника в срок от ........ дни от момента на
............................................................................................................
7. Посредникът няма право да подписва договори от името на Възложителя, да извършва плащания или изпълнява други задължения на Възложителя към трети лица.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. Възложителят има право:
8.1. да получава редовно точна информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;
8.2. да извършва проверка на изпълнението на настоящия договор без да нарушава самостоятелността на Посредника.
9. Възложителят е длъжен:
9.1. да предостави на Посредника необходимата във връзка с изпълнението на настоящия договор информация в срок до .................................
9.2. да изплати на Посредника уговореното възнаграждение и направените от него разноски в срок.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

10. (1) Възложителят ще заплати авансово на Посредника сума в размер на .......... лева в срок от ....... дни от подписване на настоящия договор.
     (2) Заплащането на възнаграждението и разноските става след представяне на писмен отчет от страна на Посредника в брой (чрез банков превод). При заплащането на възнаграждението и разноските се приспада направеното авансово плащане по предходната алинея.
11. (1) Ако в срока на действие на настоящия договор не бъде сключен договор между Възложителя от една страна и подсигурено от Посредника трето лице, Посредникът дължи връщане на авансово получената сума, заедно с лихва в размер на определения от БНБ основен лихвен процент за съответния период от време.
     (2) Връщането следва да стане в срок от ......... дни след изтичане на срока по чл. 2 от настоящия договор. В този случай разноските, направени от Посредника са за негова сметка. (4)

V. НЕУСТОЙКИ

12. При закъснение в плащанията на авансовата вноска или възнаграждението и разноските, Възложителят заплаща на Посредника неустойка за забава в размер на ...... % от дължимата сума за всеки просрочен ден.
13. В случай че не спази забраната по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор, Посредникът дължи на Възложителя неустойка в размер на .................. лева за всяко нарушение

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Всички спорове, възникнали между страните по настоящия договор относно неговото изпълнение се решават по приятелски начин между страните с подписване на писмени споразумения между страните
15. Всички изменения и допълнения по настоящия договор могат да бъдат правени единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.

Настоящият договор е състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................                                                                         ПОСРЕДНИК: ..........................

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |