Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
ДОГОВОР №.........
(предварителен,
за покупко-продажба
на недвижим имот)
 
 
 
Днес ..., ..., 2009 год. в гр.Пловдив, на основание чл.18 и чл.19 и сл., във връзка с чл.183 и сл. от ЗЗД (Закон за задълженията и договорите), между:
.............................................................................. живущ(а) в .................................. тел....................... , с
ЛК №................. ..., изд.на ............... год. от МВР гр.......... ..., ЕГН .................., и
.............................................................................. живущ(а) в .................................. тел....................... , с
ЛК №................. ..., изд.на ............... год. от МВР гр.......... ..., ЕГН .................., наричан(и) по-долу за краткост "ПРОДАВАЧ" и

.............................................................................. живущ(а) в .................................. тел....................... , с
ЛК №................. ..., изд.на ............... год. от МВР гр.......... ..., ЕГН .................., и
.............................................................................. живущ(а) в .................................. тел....................... , с
ЛК №................. ..., изд.на ............... год. от МВР гр.......... ..., ЕГН .................., наричан(и) по-долу за краткост "КУПУВАЧ" , се сключи настоящият предварителен договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. С настоящия договор СТРАНИТЕ по него се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който ПРОДАВАЧЪТ ще прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на свой (собствен) недвижим имот, наричан по-долу накратко "ИМОТ(А)" и идентифициращ се като: (сл. подробно описание по оригинални документи за собственост)
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................... ...........................................
Данъчната оценка на имота, съгласно чл.46, ал.(2), т.1 от ЗМДТ, изготвена от ТДД, гр.Пловдив,
ДП община ......................... , към дата ....................... г., е .......................лв./ ........................
............................................................................................................................. ................./ лева.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА срещу прехвърляне на негово име и в изискващата се от закона нотариална форма, на съответното право на собственост върху имота, описан в чл.1.1 на този договор, следната цена:
Левовата равностойност на ...............евро /.............................................................. / евро, по фиксинга на БНБ в деня на плащанията, която ще бъде платена по следния начин:
2.1.1. Предплата (задатък): ...................евро/.............................................. / евро, в левовата им равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането, платима в деня на подписване на този договор.
2.1.2.Остатъкът от сумата: .......................евро /............................................... / евро, в левовата им равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането, платим в деня на изповядване на сделката пред нотариус.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл.3.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава в деня на подписване на този договор да представи всички оригинални документи, доказващи по безспорен начин правото му на собственост върху имота и неговата продаваемост.
Чл.3.2.ПРОДАВАЧЪТ декларира, че в момента собствеността на имота (или части от него) не е прехвърлена на други лица, същият не е ипотекиран или заложен, няма наложена възбрана за разпореждане, няма не приключили делбени, бракоразводни и други дела и съдебни спорове, касаещи собствеността му, както и второстепенни тежести като: имотът в момента не е отдаден под наем, няма малолетни и непълнолетни съсобственици и др.
Чл.3.3. От датата на този договор, ПРОДАВАЧЪТ няма право: да прехвърля собствеността на имота или части от него, да го ипотекира или да учредява ограничени вещни права върху него в полза на лица различни от КУПУВАЧА.
Чл.3.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава, към момента на предаване на имота във владение на КУПУВАЧА, да погаси всички дължими текущи плащания за него (местни данъци и такси за текущата и предишни години, ТЕЦ, телефон, ел.енергия, вода, чл.внос и др.) и към същия момент да предаде на последния съответните оригинали на квитанциите, удостоверяващи извършените плащания.
Чл.3.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде имота на КУПУВАЧА във вида, състоянието, състава и пространството (ЗЗД/чл.210), описани подробно в Приложение № 1 приемо-предавателен протокол, който след подписването му от СТРАНИТЕ по този договор, става негова неразделна част.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл.4.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да плати на ПРОДАВАЧА, договорената продажна цена за имота по начина, сроковете и в размера, посочени в чл.2.1 на настоящия договор.
Чл.4.2. КУПУВАЧЪТ се задължава в двумесечен срок след изповядване на сделката, да декларира в съответното данъчно подразделение по местонахождение на имота, промяната в собствеността на имота, както и в едномесечен срок да се регистрира в съответните каси като нов титуляр на сметките за плащане текущите консумативни разходи за имота (ТЕЦ, вода, ел.енергия, телефон и др.)

V. СРОКОВЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.5.1. СТРАНИТЕ по настоящия договор се задължават, да сключат окончателен договор в срок до: ........... /............../ часа, на ......../....... /,.......,......год., пред нотариус .................................. ПЛОВДИВСКИ РС, рег. №.............. на Нотариалната камара, в кантората му, находяща се в гр.Пловдив ул............................................... Този срок, както и нотариуса, пред който ще бъде изповядана сделката, могат да бъдат променени само с писмено споразумение между СТРАНИТЕ по този договор. При обективна невъзможност от страна на КУПУВАЧА или ПРОДАВАЧА да бъде спазен този срок - невъзможност за набавяне на необходими документи, предизвикана от държави и общински органи, учреждения и институции срокът се продължава автоматично до срока на набавяне на документите.
Чл.5.2. Имотът ще бъде освободен и владението му предадено на КУПУВАЧА в деня на изповядване на сделката пред нотариус (или в срок до...............................................................г.).
Чл.5.3. При виновно неизпълнение, на което и да е от задълженията на ПРОДАВАЧА по този договор (чл.3.1 до чл.3.5 вкл.), той възстановява на КУПУВАЧА предплатата (задатъка) съгл. чл.2.1.1, в двоен размер (ЗЗД/чл.93), както и всички виновно причинени вреди и загуби, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора (ЗЗД/чл.82).
Чл.5.4. При виновно неизпълнение на задълженията на КУПУВАЧА по чл.2.1.2 от този договор (отказ от сделката), получената предплата, съгл. чл.2.1.1 остава в полза на ПРОДАВАЧА (ЗЗД/чл.93), като КУПУВАЧЪТ се задължава да му възстанови и всички виновно причинени вреди и загуби, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на този договор.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.6.1. Разходите по прехвърляне на собствеността на имота: местен данък, нотариална и други такси, дължими по сделката, се заплащат по равно от СТРАНИТЕ по този договор - по 1/2 (една втора) за КУПУВАЧА и за ПРОДАВАЧА.
Чл.6.2. Настоящият договор, подписан от страна на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, служи и като РАЗПИСКА за получената от ПРОДАВАЧА предплата (задатък) съгласно чл.2.1.1 от този договор.
Чл.6.3. Всяка от СТРАНИТЕ запазва правото си да иска обявяването на настоящия договор за окончателен, по реда на чл.19,ал.3 от ЗЗД и чл.297 от ГПК.
Чл.6.4. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават чрез писмени споразумения между СТРАНИТЕ, а при невъзможност да се постигнат такива - пред компетентния съд.
Чл.6.5. За всички неуредени с този договор взаимоотношения между СТРАНИТЕ се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България касаещи материята му.
Чл.6.6. Този договор поражда права и задължения и за правоприемниците и наследниците на СТРАНИТЕ, които са го подписали.
Чл.6.7. Проверката, комплектоването и подготовката на необходимите документи за сделката, както и организиране на изповядването й пред нотариус, ще бъдат осъществени в договорените по-горе срокове с помощта на посредника по сделката – агенция за недвижими имоти "АЛЕКС-2005" ЕООД - ПЛОВДИВ. Посредникът не е страна по този договор.
Чл.6.8. Договореното възнаграждение за посредника по сделката се изплаща в брой и съгласно условията и сроковете на подписан с него договор за извършване посредническа услуга с клауза за довереност или съгласно предварителни устни договорки. При липса на изрична предварителна договореност СТРАНИТЕ по договора плащат на посредника обичайното възнаграждение в пълен размер и в деня на подписване на този договор.При не осъществяване на сделката не по вина на Агенция “АЛЕКС”,комисионните възнаграждения не се връщат.
Чл.6.9.Настоящият договор се изготви и подписа в 2(два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от СТРАНИТЕ по него. Той съдържа 3 (три) страници, всяка от които е подписана от ПРОДАВАЧА и от КУПУВАЧА.


Приложено:                 Приложение № 1. - Двустранен приемо-предавателен протокол

Двете страни декларираме, че сме запознати с клаузите на настоящия договор и го подписваме в пълно съзнание и без чужда намеса.

           ПРОДАВАЧ:                                                                    КУПУВАЧ:
           П1.---------------------                                                             К1.---------------------
           П2.---------------------                                                             К2.---------------------


           СВИДЕТЕЛИ:
          ............................................................................................................................. ............................
          ............................................................................................................................. ............................
          ............................................................................................................................. ............................

Забележка: Този протокол се изготвя лично от контрагентите по сделката, преди или след подписване на Предварителния договор

                                                         Приложение № 1. (примерен образец)

                                                         ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към предварителен договор от _____________________________ год. за Покупко-продажба на
Недвижим имот: ________________________________________________________________________,
Находящ се в:__________________________________________________________________________
ПРОДАВАЧЪТ _______________________________________________, ЕГН ______________________ ще
предаде във владение на
КУПУВАЧА _________________________________________________, ЕГН
_____________________ имота предмет на договора, след изповядване на сделката пред нотариус и плащане от страна на последния сумата по чл.2.1.3 от договора, в състоянието, вида, състава и пространството описани в този протокол.

1. ПРОСТРАНСТВО НА ИМОТА ( площи, обеми, идеални части, части от общи части ):
* Част от сграда (или сграда) с РЗП = ___________ м2 (по БДС или съгл. докум. за собственост)
* Прилежащи части към имота: Мазе № _____, ______ м2, Таванско помещ. № ____, ______ м2,
* Друго __________________________/_____м2; Друго ____________________________/_____м2
* Идеални части от общи части на сграда с РЗП= ___________ м2, или процент (дял) ________ %

2. Подробно описание на имота и състояние:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Жилището (не) ползва сградния асансьор. Всички вътрешни инсталации (ВиК, отоплителна и еле-ктро) са изправни и функционират нормално (или има следните повреди и недостатъци: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________)

Настоящият протокол се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за СТРАНИТЕ по Предварителния договор и след подписването му представлява неразделна част от него.

Дата:________________________ г.

Продавач: __________________                                                    Купувач: _________________

КОНСТАТАЦИИ В ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ИМОТА:

1. Имотът беше предаден на Купувача без отклонения от описаното в този протокол, което не дава основание Купувачът да оспори действителността на сделката. или

2. Констатирани бяха следните отклонения от описаното в приемо-предавателния протокол:
______________________________________________________________________________________________ ,
което дава основание на Купувача да оспори действителността на сделката с имота освен, ако Страните не се договорят друго. Дата:________________________ г.

Продавач: __________________                                                    Купувач: _________________

Забележка: Разписката се изготвя лично от контрагентите по сделката, в деня на предаване на имота и въвод във владение на Купувача !

                                                         Приложение № 2. (примерен образец)

                                                         РАЗПИСКА
                   за получени квитанции и други разплащателни документи

Подписаният _________________________________________ ЕГН __________________, КУПУВАЧ на имот
_____________________________________________________________ находящ се в
________________________________________
___________________________________________________________________________, съгласно изискванията на чл.3.4 от Предварителен договор за покупко-продажба от дата: ____, _____________ г., получих лично от ПРОДАВАЧА на имота __________________________________________ ЕГН ___________________ , следните оригинали на квитанции и други документи:
1. За платена топлоенергия: _____________________________________________________________________
2. За платена топла вода: _______________________________________________________________________
3. За платена електроенергия: ___________________________________________________________________
4. За платена студена вода: _____________________________________________________________________
5. За платени телефони услуги: __________________________________________________________________
6. За платени годишни местни данъци и такси: _____________________________________________________
7. За платен членски внос, дължим към Домсъвета на сградата (входа) _______________________________
8. Друго: ______________________________________________________________________________________

Дата:________________________ г.

Предал - Продавач: __________________                                   Приел - Купувач: _________________

                                                         Приложение № 3. (примерен образец)

                                                         РАЗПИСКА
                   за окончателно разплащане по Предварителен договор
                                за покупко-продажба на недвижим имот

Долуподписания(ата) ___________________________________________________, живущ(а) в
____________________________________________________________________________________
тел. ________, с ЛК(ЛПС) № ___________________, изд. на _____________________ год. от Полиция гр. ___________________,
ЕГН ____________________, ПРОДАВАЧ на имот: ____________________________, находящ се в
___________________________________________________________, получих от: _________________________________________________ ,
живущ(а) в ________________________________________________________________
тел. ________, с ЛК(ЛПС) № ___________________, изд. на _____________________ год. от Полиция гр. _____________________,
ЕГН ____________________, КУПУВАЧ на описания по-горе имот, сумата от:
___________ евро /_______________________________________________________ / евро, представляваща остатък от договорената продажната цена на имота, съгласно чл.2.1.2 на Предварителeн договор за покупко-продажба, подписан на дата: _____________________ год., с което последният ми се издължи окончателно и напълно по сделката.

Разплащането се извърши в присъствието на двама свидетели:

1. Свидетел: _____________________________________, ЕГН ________________
тел. ___________________, тел. _____________________ Подпис: __________________________

2. Свидетел: _____________________________________, ЕГН ________________
тел. ___________________, тел. _____________________ Подпис: __________________________

Дата, ____, _________________ , _________ год.
гр.Пловдив

Получил сумата - ПРОДАВАЧ: __________________

ОПИС НА КОПЮРИ във валута ( Евро / ЛЕВА ) ( ....................................................................),
разписка за плащане в брой, към договор за продажба на имот от ................................год.
( от 1 до 100 копюри)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Дата: ........................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

СВЕРИЛИ ! Продавач: __________________                                   Купувач: _________________


Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |