Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
Д о г о в о р при съвместна дейност между посредници на недвижими имоти
 
 
Днес, ................................................................. година в гр. Пловдив, между:
1. . „АЛЕКС 2005” ЕООД, регистрирано с Решение на ПОС по фирмено делоф.д. 3279/2005 г. с адрес на уравление Пловдив, бул.”6-ти Септември” № 159 ет.2 ап.10, БУЛСТАТ 115919067 , представлявано от Управителя Емил Георгиев Кандилов и
2. ................................................................................ , наричано по-нататък за краткост .......................... от друга страна, а заедно наричани “Страните”, сключиха настоящия Договор за следното:

Предмет на договора

1. Страните сключват настоящия Договор, в който изразяват намерението си за съвместна дейност в областта на посредничеството при продажба на недвижими имоти, по повод на което всяка от страните ще представя свои клиенти-купувачи, желаещи да купят имоти, за които другата страна има предложени оферти от продавачи.
2. За уреждането на конкретните отношения за всеки имот и купувач страните сключват отделен ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО при осъществяване на посреднически сделки с недвижими имоти.

Общи условия

3. При реализиране на покупко-продажба на имоти между продавач и купувач, представлявани от 2-те страни по настоящия договор, страната, която представлява продавача, се задължава да плати на страната, представляваща купувача, половината от комисионното възнаграждение, което е получила от продавача.
4. Във връзка с изпълнение на поетите ангажименти по настоящия Договор, всяка от страните има правото да поиска необходимата информация, доказваща правото на другата страна да представлява клиента си.
5. Настоящият Договор влиза в сила в деня на неговото подписване.
6. Настоящият Договор може да бъде прекратен от една от всяка една от Страните с едномесечно писмено предизвестие, при нарушаване на условията на Договора от другата Страна, чрез писмено споразумение между Страните.
7. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор се считат за валидни, ако са изразени в
писмена форма и подписани от Страните или упълномощени от тях по надлежен ред представители.
8. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра по един за всяка от страните

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |