Полезни съвети - Договори при сделки с недвижими имоти
 
      ДОГОВОР    за
Управление на недвижим имот
 
 
 
Днес ….. 20........... г. в гр. ПЛОВДИВ се сключи настоящия договор между:
1. ................................................................................................................ с ЕГН
..............................., л.к. №..................................., издадена на .........................
от.................................., наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга:

2. „АЛЕКС 2005” ЕООД, регистрирано с Решение на ПОС по фирмено делоф.д. 3279/2005 г. с адрес на уравление Пловдив, бул.”6-ти Септември” № 159 ет.2 ап.10, БУЛСТАТ 115919067 , представлявано от Управителя Емил Георгиев Кандилов, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да управлява от негово име и за негова сметка, срещу възнаграждение, чрез отдаване под наем собствения му недвижим имот, а именно:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.2. Под “управление на имота” двете страни ще разбират: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да замести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неговите права и задължения в качеството му на НАЕМОДАТЕЛ при отдаване на имота, предмет на настоящият договор, под наем на трето лице, да действа лично и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията на Договора за наем. Това задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отменя правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ произтичащи от Договора за наем. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички плащания произтичащи от Договора за наем и да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването им в брой или по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: ...............................................................................................
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща ежемесечно възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на … % /…. на сто/ от договорената наемна цена на имота, но не по-малко от …. на месец. За периода, през който имота не е отдаден под наем ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ твърдо месечно възнаграждение в размер на ….. за месец.
1.4. Договореното възнаграждение не подлежи на промяна за срока на настоящия договор. Възнаграждението се заплаща не по-късно от края на всеки календарен месец в брой или по банков път на сметка: ..............................
1.5. За да гарантира редовното и своевременно плащане на консумативните и/или други разходи възникващи във връзка с отдаването под наем на гореописания имот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на .......................
От своя страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разписки за направените разходи и изразходваните суми.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се легитимира като собственик на гореописания имот с Нотариален акт No..........., том..........., дело No. .........../........
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия на документите за собственост на гореописания имот.
2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави правата за управление и отдаване на недвижимия си имот само и единствено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на този договор.
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава всякакъв вид информация за изпълнението на наемните отношения от наемателя, движението на наемните цени на пазара за недвижими имоти, консултации относно определянето на оптимална цена за неговия имот.
2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички трайни подобрения, обзавеждане и ремонтни дейности свързани с имота, повреди на инсталации, общи части на сградата, данъци и такси свързани със собствеността на имота /данък “сгради”, такса “смет” и други финансови задължения, които могат да бъдат определени във връзка с получаваната от него наемна цена/.
2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имота с приемно-предавателен протокол, удостоверяващ състоянието и наличното имущество в него.
2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че към датата на подписване на настоящия договор е законен собственик на недвижимия имот, и че за него няма пречки да предостави за управление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имота за целия период на договора.
2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да не препятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията си по този договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да консултира и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената на отдаване на имота с всеки нов наемател.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да направи всички действия за настаняването на наемателя в имота.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се грижи за имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като следи и информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за редовното плащане на консумативните разходи /ел. енергия, отопление, вода, входни такси, електронна охрана на имота, кабелнa телевизия, почистване на имота/ и месечния наем, съгласно условията на Договора за наем.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде за ползване имота от наемател съгласно уговореното с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предаването на имота се извършва с приемно-предавателен протокол, подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наемателя.
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира, съгласува и следи изпълнението на възникнали ремонтни дейности по поддръжка на имота, като направените разходи не са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а се отнасят до условията в Договора за наем.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само чрез изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез съответния изискуем от закона документ. В случай, че такова право не му е дадено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва лично договора за наем с наемателя.
3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на провеждани общи събрания на етажната собственост, в която се намира имота, предмет на настоящия договор.
3.8. Във връзка с поетите отговорности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да ги изпълнява точно и добросъвестно.
3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени вреди виновно или небрежно от трети лица, както и от природни бедствия, вандализъм или други посегателства върху имота, над които той няма контрол. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предприеме от негово име нужните действия свързани със задълженията на страните по Договора за наем.

IV. СРОК и НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1. Настоящият договор се сключи за срок от ................. месеца, с начало ........... и край ........
4.2. Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения срок.
4.3. Настоящият договор може да бъде прекратен преждевременно по взаимно съгласие изразено в писмен вид.
4.4. Настоящият договор може да бъде прекратен едностранно с ................месечно предизвестие до насрещната страна.
4.5. Във всички случаи на прекратяване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неизползваните и държани от него депозирани суми.
4.6. Във всички случаи на прекратяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Приемно – предавателния протокол, като се вземе предвид естественото износване и употребата му от наемател.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. За неуредени в договора случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |