032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

ДОГОВОР ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИE НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДОГОВОР ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес ..........................година в град Пловдив на основание чл.280 - 292 от ЗЗД, между:

1. ........................................................................................................ с ЕГН .............…..............., адрес: .................................................................................................. наричан...... ДОВЕРИТЕЛ, от една страна, и

2. „АЛЕКС – 2005“ ЕООД, ЕИК: 115919067, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2, представлявано от управителя Емил Кандилов, чрез пълномощника си ........................................................., Лице за контакт: ……………………………..тел:……..…..................….,e-mail:…................................, чрез пълномощника си ...................................................... с ЕГН ................................., наричано ДОВЕРЕНИК, от друга страна, СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЧЛ.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема и се задължава да управлява от негово име и за негова сметка, срещу възнаграждение, чрез отдаване под наем собствените на ДОВЕРИТЕЛЯ недвижими имоти, а именно: АПАРТАМЕНТ №....................... (.....................................................), находящ се в гр.Пловдив, квартал ….................................. на ул./бул. ….....................................................................№ .................. бл. …............... ет. ……........ обща площ: …................ представляващ ................................................................ Оферта № ..................................................., като прилага копии от всички документи подтвърждаващи собственноста му.

ЧЛ.2. Под “доверително управление на имоти” двете страни ще разбират:

ДОВЕРЕНИКЪТ да замести ДОВЕРИТЕЛЯ в качеството му на НАЕМОДАТЕЛ в неговите права и задължения при отдаване на имотите, предмет на настоящия договор, под наем на трети лица, да действа лично, за сметка и от името на ДОВЕРИТЕЛЯ, като всички обезпечения и неустойки, произтичащи от Договор за наем с трети лица са за сметка на ДОВЕРЕНИКА с изключение на тези, които са постановени по съдебен ред.

ЧЛ.3. Дейността по предходния член ДОВЕРЕНИКА ще осъществява срещу възнаграждение, дължимо от ДОВЕРИТЕЛЯ, в размер от 10% /десет процента/ до 25%(двадесет и пет процента) месечно от договорената наемна цена на имотите, в зависимостта от заявената услуга, но не по малко от 50 лв., както и годишна такса, в размер на 50% /петдесет процента/ от договорената месечна наемна цена на имотите. Таксата се удържа след като има вече сключен Договор за наем.

ЧЛ.4. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава ежемесечно, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на договорения месечен наем, да го плати наДОВЕРИТЕЛЯ в брой или да го превежда по банкова сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, или дължимата сума да бъде удържана от месечния наем.

ЧЛ.5. ДОВЕРЕНИКЪТ приема минимална месечна цена за отдаване под наем на имота по чл.1, както следва: ............... (...........................................................) лева.

ЧЛ.6. ДОВЕРЕНИКЪТ може да договаря и цена, различна от цената по чл.5, като ако тя се различава с повече от 10% от посочената,ДОВЕРЕНИКЪТ трябва да съгласува това с ДОВЕРИТЕЛЯ.

ЧЛ.7. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да прихване дължимото му се възнаграждение от ДОВЕРИТЕЛЯ по чл.3. от наемните цени.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

ЧЛ.8. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да предостави правата за доверително управление и отдаване на недвижимите си имоти, само и единствено на ДОВЕРЕНИКА за срока на този договор, като предостави нотариално заверено пълномощно с всички необходими права.

ЧЛ.8.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да не публикува обяви за отдаване под наем, а също така и за продажба, от неговото име за посочения в чл.1 от настоящият договор имот.

ЧЛ.9. ДОВЕРИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички трайни подобрения и ремонтни дейности свързани с имотите, повреди на инсталации, общи части на сградите, бяла и черна техника, бойлери, климатици, данъци и такси свързани със собствеността на имотите /данък “сгради”, такса “смет” и други финансови задължения, които могат да бъдат определени във връзка с получаваната от него наемна цена/.

ЧЛ.10. ДОВЕРИТЕЛЯТ предава на ДОВЕРЕНИКА държането на имотите с приемно – предавателен протокол, удостоверяващ състоянието на имота/ите и наличното имущество в тях (със допълнително фиксиране на състояние на имота с помощта на фото и видео).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

ЧЛ.11. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да се грижи за имота/ите на ДОВЕРИТЕЛЯ, като следи и информира ДОВЕРИТЕЛЯ за редовното плащане на консумативните разходи /ел. енергия, отопление, вода, входни такси, електронна охрана и др./ и месечния наем, съгласно условията на Договора за наем. В тази връзка ДОВЕРИТЕЛЯ предоставя на ДОВЕРЕНИКА бланка с необходимите документи, която е неразделна част от този договор.

ЧЛ.12. ДОВЕРИТЕЛЯТ желае/отказва ежегодно имотите предмет на този Договор да бъдат застраховани за негова сметка.

ЧЛ.13. В случай, че имотът, предмет на този Договор е необзаведен или частично обзаведен, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да го обзаведе напълно или частично.

ЧЛ.14. ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за причинени вреди умишлено или небрежно от трети лица с изключение на наемателите, както и от природни бедствия, вандализъм или други посегателства върху имотите, над които той няма контрол. В тази връзка ДОВЕРЕНИКА се задължава да съобщава незабавно на ДОВЕРИТЕЛЯ и да предприеме от негово име нужните действия свързани със задълженията на страните по Договора за наем.

IV. СРОК И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.15. Настоящият договор се сключи за срок от 1 /една/ година, считано от ....................................г./ датата на сключване на договора.

ЧЛ.16. Настоящият договор се прекратява с изтичането на договорения срок. В случай, че няма подписано споразумение за прекратяване между ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА, Договорът се продължава автоматично за същия период.

ЧЛ.17. Настоящият договор може да бъде прекратен с тримесечно писмено предизвестие, отправено от едната до другата страна.

ЧЛ.18. Настоящият договор може да бъде прекратен преждевременно по взаимно съгласие, изразено в писмен вид.

V. ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ НА ДОВЕРЕНИКА

ЧЛ.19. При прекратяване на настоящия договор, ако ДОВЕРЕНИКА не предаде държането на имотите в срок от 10 /десет/ работни дни, считано от датата на прекратяване на договора, същият се задължава да изплати неустойка в размер на един месечен наем, и да му предаде държането на имотите.

ЧЛ.20. ДОВЕРЕНИКЪТ гарантира на ДОВЕРИТЕЛЯ цялостно плащане от страна на наемателите на всички консумативи към дружествата за комунални услуги, както и състоянието на имотите за срока на действие на настоящия договор. В случай на неплащане от страна на наемателите, ДОВЕРЕНИКА се задължава за своя сметка да плати всички неплатени консумативи на имота за срока на ползването му от наемателите.

ЧЛ.21. ДОВЕРЕНИКЪТ гарантира на ДОВЕРИТЕЛЯ стриктно получаване на месечния наем в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на договорения наем от наемателите.

ЧЛ.22. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да получи при поискване данните на наемателите за деклариране на доходите от наем.

ЧЛ.23. В случай, че настоящия договор бъде прекратен съгласно чл.17, ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на един месечен наем на ДОВЕРЕНИКА.

VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.24. Всички анекси и допълнителни споразумения към този договор следва да бъдат сключвани в писмена форма.

ЧЛ.25. Подписвайки този Договор, ДОВЕРИТЕЛЯТ се съгласява и със Общи условия за осъществяване на посредническа дейност при Доверително управление на недвижими имоти на «Алекс-2005» ЕООД.

ЧЛ.26. Подписвайки този Договор, в случай, че имотът, посочен в чл.1 на този Договор, е обща собственост на съпрузи, ДОВЕРИТЕЛЯТ / ТЕ се задължава/т да предостави/ ят Декларация -съгласие от съпруга/та за сключване на Договор за доверително управление на недвижими имоти с цел за отдаване под наем на трети лица.

ЧЛ. 27. Подписването на договора по електронен път става посредством технически способи като снимка, сканиране, размяна през електронна поща или чат платформа на социална мрежа, със задължително представяне/размяна на „оригинал“ на подписания Договор.

ЧЛ.28. Съобщенията, изпратени и получени на посочените в този член адреси се считат връчени, ако която и да е от страните не е уведомила писмено насрещната страна за промяната.

ЗА ДОВЕРЕНИКА:

ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ:

„АЛЕКС - 2005“ ЕООД, ЕИК: 115919067,

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив – Юг“ № 382 К, вх. Б, ет. 2, тел.__________________

........................................................... / подпис /

Емил Кандилов

______________________________________

_______________________________________

Тел:________________e-mail:_____________

............................................................ / подпис /

име презиме фамилия

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"