0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Общи условия
за осъществяване на посредническа дейност при
Доверително управление на недвижими имоти


1. ПРЕДМЕТ


 

1.1. Алекс-2005 ЕООД е фирма за посреднически услуги при Доверително управление на имоти, е стопанска организация оперираща прозрачно на Българския пазар. Като такава, тя се съобразява с всички законови изисквания към осъществяваната от нея дейност, като в същото време се ръководи и налага определени стандарти, при изпълнението на тази дейност. В тази връзка, Общите условия описани тук, са рамката на всички настоящи и бъдещи взаимоотнощения, между нея и нейните клиенти. Общите условия, разписани тук, са задължителни, по отношение на ситуациите, за които се отнасят.

1.2. Доверително управление на имоти - Алекс е дейност от портфолиото на Алекс-2005 ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. „Беломорски“, ул. „Пловдив–юг“ № 382 К, вх. „Б“, ет. 2, ЕИК 115919067. Накратко в настоящите общи условия, само Алекс.

1.3. Клиент на Алекс, е лице, физическо или юридическо, сключило писмен договор за Доверително управление на недвижими имоти с Алекс. Настоящите общи условия са задължителна част от всеки възлагателен договор сключен между Клиент и Алекс. Ситуациите, за които няма разписани ОУ, се решават по споразумение, което споразумение, в никой случай, не може да противоречи на някое от общите условия, нито да го заобикаля. При работа с клиенти, Алекс работи изключително на база писмени, договорни отношения.

2. ЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ТЕРМИНИ

 

2.1. Значението на използваните термини и определения използвани по повод осъществяването на посредничество при Доверително управление на недвижими имоти, в Общите условия, а също така и в други възлагателни Договори, сключвани с клиентите на Алекс и другите документи, използвани от Алекс е следното:

2.2. «Доверително управление» - услуга, която позволява на собственика да предаде имуществото си за временно управление въз основа на договорни отношения.

2.3. „Клиент” (наричан още „Потребител” или „Възложител”) е физическо или юридическо лице, което ползва услуги или получава информация от Алекс, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от Алекс посредническа дейност при Доверително управление на недвижими имоти на територията на Република България и/или е обвързано по договор с Алекс.

2.4. Под „Сделка” се разбира сключването с посредничеството на Алекс на Договор за наем на недвижим имот (осигурен имот), между две страни, едната от които или и двете страни е/са клиент/и на Алекс. По сключения договор трябва да има постъпило плащане на част на наемната цена на имота.

2.5. За „Наемна цена на имот” се приема сумата, определяща месечния наем на имота, съгласно Договора за наем.

2.6. Под „Комисионно възнаграждение” (или Посредническо възнаграждение), се разбира договореното при условията на Договора за доверително управление на недвижими имоти възнаграждение на Алекс за предоставени услуги. „Комисионно възнаграждение“ на Алекс, се приема в размер от 20 % /двадесет процента/ до 30 %(тридесет процента) месечно от договорената наемна цена на имотите, в зависимостта от заявената услуга, но не по малко от 50 лв, както и годишна такса, в размер на 50% /петдесет процента/ от договорената месечна наемна цена на имотите. Таксата се удържа след като има вече сключен Договор за наем.

2.7. „Осигурен клиент” (наемател) е физическо или юридическо лице, посочено в Протокол/Декларация за оглед или свързано с него лице по смисъла на настоящите Общи условия, което е присъствало на оглед на имот, организиран от Алекс и/или е получило информация от Алекс, съгласно тези Общи условия. Осигуреният клиент може да няма сключена Възлагателна поръчка с Алекс, както и да бъде клиент на друг посредник, с когото Алекс има бизнес отношения. В този смисъл Осигурения клиент не е задължително да бъде записан в базата данни на Алекс, (да се представлява от Алекс).

2.8. „Осигурен имот” е имот, описан в Протокол/Декларация за оглед, организиран от Алекс и/или имот, за който потребителят е получил информация от Алекс при тези Общи условия. Собственикът (или собствениците) на Осигурения имот задължително трябва да има/т сключен Договор за доверително управление на недвижими имоти с Алекс. При Доверително управленние на недвижими имоти осигурения имот задължително трябва да е записан в базата данни на Алекс и да се предлага от Алекс.

2.9. „Протокол/Декларация за оглед”, (в ед. или мн. число) е служебен документ, удостоверяващ датата и часа на провеждане на оглед на недвижим имот, който съдържа основни индивидуализиращи характеристики на имота, лични данни на клиентите на Алекс и лицата присъствали на огледа, и подписа им.

2.10. „Оглед” или „Оглед на недвижим имот” е организирана от Алекс, по искане на Осигурения клиент, среща на територията на Осигурения имот, за който имот клиентът предварително е получил информация от Алекс при тези Общи условия, която среща се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота по повод намерения на Клиента за осъществяването на сделка.

2.11. „Обратна разписка” има смисъла на изпратено от пощенска служба, куриерска служба, нотариална кантора или от web или mail (пощенски или интернет) сървър на Алекс, писмено уведомление до Алекс, удостоверяващо датата и часа на получаването на документи и/или предоставяне на информация, по реда предвиден с тези Общи условия.

2.12. За „Разноски” по изпълнение на Възлагателна поръчка се приемат 30% от стойността на възнаграждението по нея или от Комисионно възнаграждение. Ако възнаграждението не е договорено като определена сума, размерът му се изчислява като процент върху цената на търсения или предлаган имот, според поръчката.

2.13. Под "Обещание за сделка" се разбира изразено писмено намерение от клиент на Алекс за осъществяване на сделка при определени цена и условия, със задължително подписване на „Договор за блокиране на имот — продажба/наем“.

2.14. Договор за блокиране на имот е писмено намерение от клиент на Алекс, срещу внесените пари да бъде преустановено по-нататъшното предлагане на конкретен имот.

2.15. Договор за доверително управление на недвижим имот" е споразумение, по силата на което едната страна (учредител/собственник на имот) предава на другата страна (довереното лице/довереник) за определен период имуществото в управление, а другата страна се задължава да управлява това имущество в интерес на учредителя.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

3.1. По повод осъществяване на своята дейност като професионален посредник при Доверително управление на недвижими имоти, Алекс сключва с клиентите си Договори за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателни договори за посредничество при наемане на недвижими имоти на територията на Република България. В тези договори Алекс се посочва като страна Изпълнител/ДОВЕРЕНИК, а клиентът като страна Възложител/ДОВЕРИТЕЛ.

3.2. Възлагателните поръчки за посредничество се изготвят на български език или български и руски език, или български и английски език.

3.3. В случай, че Договор за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателен договор са изготвени на български и руски език или български и английски език, и бъде установено различие в текста или възникне спор при тълкуването на съдържанието, за меродавен се счита и се прилага българският текст. Това правило важи също за всички анекси, споразумения, протоколи и други документи, свързани с Договора за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателния договор за посредничество при наемане на имот.

3.4. В случай, че някоя от клаузите на Договор за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателен договор за посредничество и/или тези Общи Условия, по каквато и да е причина бъде обявена за нищожна или неприложима, това не може да бъде отнесено към останалите клаузи на Възлагателната поръчка за посредничество и/или на тези Общи условия, а същите се прилагат при максимално близко спазване на изначално заложените условия, права, задължения и отговорности.

3.5. Възложителят, подписал Договор за доверително управление на недвижими имоти, декларира, че е собственик на имота и действа със съгласието на останалите съсобственици, (или ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено), че всички останали собственици са съгласни за Доверително управление на имота с цел отдаване под наем, че имотът има необходимите документи за собственост, както и че имотът няма тежести (ипотеки, възбрани, искови молби, учредени вещни права и др.), които могат да бъдат пречка за управлението му.

3.6. Предвид възможностите за конкретно договаряне при водене на преговори, сделка с имот може да бъде извършена за цена и условия, различни от първоначално обявените в договора за Доверително управление на недвижими имоти. Това обстоятелство не може да бъде основание за оспорване на дължимост, размер и падеж на възнаграждението по договора.

3.7. В случаите, когато Възложителите по сключен договор за доверително управление са повече от един, задълженията им по договора, са солидарни (както за заплащането на възнаграждение, така и за обезщетение, лихва и неустойка).

3.8. Алекс може да сключва с клиентите си Договор за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателен договор за посредничество, (споразумения, и други документи, свързани с осъществяването на посредническа дейност), от разстояние, като използва електронна поща, куриерска или пощенска пратка, или факс. В този случай за дата на сключване на договора (документа) се счита датата на получаването от Алекс на подписан от Клиента (Възложителя) оригинален екземпляр от документа или на подписано копие от него, в случай че бъде използвана процедурата за сключване на договори от разстояние, чрез електронна поща или факс. В тези случаи страните се задължават да предоставят една на друга оригинала на документа не по-късно от 7 дни от подписването му, освен ако ситуацията не налага и е възможен по-кратък (или по дълъг) срок или в договора е договорен друг срок.

3.9. Алекс може да откаже сключването на Договор за посредничество за наемане на имот или да прекрати работата по него в следните случаи:

  • ако поставените от Възложителя изисквания и/или условия противоречат на постигнатите договорености, съгласно поръчката и тези „Общи условия”;
  • ако поставените от Възложителя изисквания и/или условия не са съобразени с пазарната конюнктура;
  • ако Възложителят прояви некоректно или неуважително отношение към Алекс или към служител/и на Алекс.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

4.1. Алекс организира и провежда огледи на недвижими имоти с клиенти, само при сключен Договор за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателен договор за посредничество при наемане на имот. Изключенията се договарят изрично.

4.2. Преди провеждането на огледите Алекс изпраща до клиентите уведомления за организираните огледи, съдържащи информация за деня и часа на огледа, и обозначение на имота, посредством номер от базата данни.

4.3. За провеждането на организираните от Алекс огледи на недвижими имоти се съставя Протокол/и за оглед/и. Протоколът за оглед може да има значение и на договор за посредничество, при изрично договорени условия в него.

4.4. Протоколът за оглед е неразделна част от Възлагателен договор за посредничество и документира следните фактически отношения и обстоятелства, от съществено значение за осъществяването на предмета на Възлагателната поръчка за посредничество:

4.4.1. С подписването на Протокола/Декларация за оглед, клиентът на Алекс по Възлагателен договор за наемане на недвижим имот, потвърждава че имотът/те, предмет на огледа, му е/са осигурен/и от Алекс и имат/т значението на Осигурен/и имот/и по смисъла на Възлагателен договор и тези Общи условия, а клиентът приема статута на Осигурен клиент за този/тези имот/и.

4.4.2. Протоколът за огледа/ите се води в един екземпляр. Клиентите на Алекс имат право да получат заверен препис и/или извлечение от него с подаване на писмено заявление.

4.5. В случаите, когато Възложителят по сключен Възлагателен договор за посредничество при наемане на недвижим имот не присъства лично на огледа, а е изпратил свой представител, този факт се отбелязва в протокола за оглед и същият се подписва от представителя на Възложителя и представителя (БРОКЕРА) на Алекс, като това се счита достатъчно за документирането и доказването огледа на Осигурения/те имот/и в смисъла по-горе, ако към момента на узнаването за огледа Възложителят не оспори или оттегли представителната власт на представителя. Ако след оспорването Възложителят осъществи сделка с имота, възражението губи юридическа стойност.

4.6. При попълване на Протокол/Декларация за оглед е възможно обозначението и/или адреса на имота, предмет на огледа, да бъде описано различно от обозначението и адреса му според документа за собственост, поради примерно посочените по-долу или подобни на тези обстоятелства:

4.6.1. Настоящият административен адрес на имота е променен, а в документа за собственост присъства стария адрес.

4.6.2. Имотът по документи е с различен статут от фактическия и служителят на Алекс към момента на провеждането на огледа не е знаел и/или не е могъл да знае за това несъответствие.

4.6.3. Имотът е описан според видимите му белези и характеристики по време и към момента на провеждане на огледа, поради непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост при сключването на Възлагателната поръчка за посредничество или при провеждането на огледа.

4.6.4. Служителят на Алекс е въведен в заблуждение, относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.

4.7. Разминаването в описанието на имота според документа за собственост и описанието, посочено в Протокола за огледите, поради причините, упоменати по-горе или поради подобни на тях причини, не може да бъде основание за оспорване на документираните чрез Протокола факти и обстоятелства, доказващи осигуряването на имота и/или Клиента, чрез посредничеството на Алекс.

4.8. По аналогия, горното заключение трябва да се отнася и за евентуално несъответствие между описанието на имота според Възлагателната поръчка за посредничество и документа за собственост, поради горепосочените или подобни на тях причини.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

5.1. В качеството си на посредник по сделки свързани с Доверително управление на недвижими имоти, Алекс участва като страна посредник-гарант при сключването на Договор за наем на имота.

5.2. Договорът за наем се съставя в съответния брой еднообразни екземпляри, един от които е за посредника по сделката.

5.3. Като посредник по сключените договори, Алекс гарантира, че волята на страните за сключването на Договор за наем на недвижим имот към момента на сключването му/им не е опорочена и че волеизявленията в съдържанието на подписаните документи отговорят напълно на фактическите отношения между страните.

5.4. Алекс поема задължението, с оглед своята компетентност на посредник, да съдейства на страните за намирането на взаимноизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия, но не може да гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и да бъде отговорно за неизпълнението им.

5.5. При неизпълнение на уговорките по сключените договори за наем, страните могат да търсят правата си по общия исков ред, ако не са постигнали споразумение по между си.

5.6. Като посредник, Алекс може да приема и съхранява суми, представляващи депозит и/или капаро по сделки, на основание Декларации за намерения, Депозитни споразумения, Договори за наем и Договори за доверително управление на недвижими имоти и/или други документи, при условията договорени с Клиента в тези документи

7. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

7.1. Размерът, срокът и начините на плащане на Възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определя, съгласно сключения Договор за доверително управление на недвижими имоти и договор за посредничество.

7.2. Възложителят/Доверителят дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за доверително управление на недвижими имоти и възлагателен договор за посредничество при наемане на имот. Възнаграждението е дължимо винаги, когато от името на Възложителя/ Доверителя бъде сключена сделка с Осигурен имот.

7.3. Възложителят наемател дължи посоченото в Договора за посредничество за наемане на имот възнаграждение и в случаите когато:

7.3.1. след прекратяването на договора за посредничество, сключи сделка с Осигурен имот.

7.3.2. сключи сделка с Осигурен имот чрез свързано лице, по смисъла на чл.1, ал.1 от Търговския закон или чрез свързано лице по смисъла на тези Общи условия лице, а именно: трето лице, действащо в полза на Възложителя, или лице, в чиято полза действа Възложителят, или лице, с което Възложителят е в близки, приятелски или колегиални отношения, или лице, на което Възложителят е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като придружител на Възложителя при провеждането на огледите на имота, или лице изискало от Алекс и получило от името на Възложителя, информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка, която информация му е предоставена при условията на Общите условия.

7.3.3. сключи лично или чрез свързано лице по смисъла на тези Общи условия, друг вид сделка, имаща вещно-правен ефект върху Осигурения имот (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на Едноличен търговец или Търговско дружество, в които Осигуреният имот се явява актив и др.), или сключи сделка за друг имот, находящ се в една и същата сграда с осигурения имот, ако собственикът на имотите е един и същ.

7.4. Предвид приетите от страните отношения, съгласно тези Общи условия, при договорени изключителни посреднически права за осъществяване на сделка с недвижим имот (в случая на писмено изявено желание на Доверителя/Възложителя за продажба-покука на осигурен имот), Възложителят дължи договореното възнаграждение, ако в срока на договора за посредничество, сключи сделка по предмета на този договор, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на Алекс.

7.5. Възложителят/Доверителят по Договор за доверително управление на недвижим имот или всякакъв друг Договор за посредничество, дължи допълнително възнаграждение по споразумение, ако възложи на Изпълнителя/Довереника действия, свързани с ремонт и поддръжка на имота, заличаване на тежести върху имота, осигуряване на документи и преписи от документи, изготвяне на нотариални актове по свързани сделки, участие в преговори по свързани сделки, водене на преговори с кредитори, сключване на договори, разрешаване на спорове между съсобственици, представителство и други действия от сходен характер.

7.6. Винаги когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен Договор за посредничество за наемане на имот, се приема че Договорът за поръчка е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на Алекс за подобен вид посреднически сделки.

7.7. Винаги когато падежът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен Договор за посредничество за наемане на имот, се приема, че падежът на възнаграждението е на датата на сключване на Договора за наем.

7.8. Алекс може да договаря с клиенти различни от обичайните комисионни възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, както и да работи без комисионно възнаграждение по определени сделки, с оглед корпоративни и конюнктурни съображения, когато това е изрично посочено в информацията за предлаганите имоти или договорено с Клиента.

 

8. ОТГОВОРНОСТИ

8.1. Ако Възложителят/Доверителят не изпълни обещание за сделка или се откаже от поръчката, Алекс има право да търси направените обичайни разноски по изпълнението на Договор за доверително управление на недвижими имотои и/или Договор за посредничество за наемане на имот.

8.2 Ако Възложителят/Доверителят забави изплащането на възнаграждение по Договор за доверително управление и/или вълагателен Договор за посредничество за наемане на имот, той дължи неустойка върху главницата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на възнаграждението.

8.3. Ако Възложителят сключи сделка с Осигурен клиент или Осигурен имот и забави изплащането на възнаграждение по Договор за посредничество за наемане на имот повече от 30 дни от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, Алекс има право да иска заплащане на договореното възнаграждение в пълен обем, заедно с неустойка 30% от размера на дължимото възнаграждение.

 

9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. При осъществяването на своята дейност, Алекс събира, обработва, анализира и предоставя информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти с цел осъществяването на посреднически сделки с недвижими имоти.

9.2. Всяка информация за предлагане на имот се записва под уникален номер на оферта в базата данни на Алекс и съдържа основни индивидуализиращи данни за имота, като: вид, адрес, име, тел., e-mail на собственика (или негов представител), описание, обявена цена, снимков материал, които данни са относими към номера на офертата.

9.3. Всяка информация за търсене на имот се записва под уникален номер на заявка в базата данни на Алекс и съдържа следните основни индивидуализиращи данни на Клиента, заявил търсенето: име, тел., e-mail, изисквания и цена, които данни са относими към номера на заявката.

9.4. Една и съща информация за търсене или предлагане на имот може да бъде записана с номер в базата данни на Алекс само веднъж.

9.5. Алекс има право да събира, обработва и предоставя информация, (част от която или цялата, представлява информация за лични данни по см. на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и според Регламент на ЕС 2016/679 в качеството си на администратор на лични данни.

9.6. По повод дейността си на професионален посредник при сделки с недвижими имоти, Алекс събира и предоставя на потребителите информация, която може да съдържа: уникален номер на оферта и/или заявка, точно местоположение на предлаганите имоти, снимков и видео материал за имотите, информация относно собствеността върху имотите, относно документите за собственост върху имотите и други документи, необходими за осъществяването на сделката, лични данни на потребителите като: три имена, номер, дата на издаване, място на издаване на лична карта, ЕГН и постоянен адрес.

9.7. Потребителите, сключили Договор за доверително управление на недвижими имоти и Възлагателни поръчки за посредничество за наемане на недвижим имот, се съгласяват, че Алекс може да събира и предоставя информация в смисъла по-горе.

9.8. Алекс предоставя на Клиента горепосочената информация чрез разговор и/или писмено - на ръка, чрез куриерска пратка, по електронна поща (e-mail) или писмо, като информацията, дадена на Клиента в писмен вид и/или на материален носител, се предоставя с Протокол за предоставяне на информация.

9.9. Протоколът за предоставяне на информация съдържа данни за дължимото от Клиента посредническо възнаграждение при осъществяване на сделка с осигурения имот.

9.10. Когато информацията се предава на ръка, тя се счита за получена с подписването на Протокола за предоставяне на информация, освен ако в Протокола или Възлагателна поръчката не е уговорено друго.

9.11. Когато информацията се предоставя с куриерска пратка или електронна поща, (на материален носител или файл), пощата винаги се придружава от Протокол за предоставяне на информация, а информацията се счита за получена на датата и часа, отбелязани в издадената (изпратената) Обратната разписка за получаването на Протокола.

9.12. Клиентът, получил информация по електронна поща, изпраща автоматично Обратна разписка за получаването й към сървъра на Алекс, и за дата и час на получаването й се счита датата и часът, посочени от пощенския или интернет сървър на Алекс.

9.13. Клиентът има право да откаже информацията или да възрази срещу условията за получаването й, както изпрати писмено Уведомление към Алекс. В случай, че това не бъде направено към момента на получаването на информацията, се счита че Клиентът приема предоставената информация и условията за предоставянето.

9.14. В случаи, когато по различни причини, липсва Протокол за предоставяне на информация, предоставянето на информация на Клиента се удостоверява и доказва чрез съдържанието на писмената кореспонденция между Клиента и Алекс, водена по електронна поща (e-mail), писма или факс.

9.15. В Протокол за предоставяне на информация и/или в Протокол/Декларация за оглед, и/или при водене на кореспонденция с клиент, за обозначаването на Осигурен имот и/или Осигурен клиент, може да бъде посочен само номерата на офертата и/или заявката от базата данни на Алекс, като това се счита достатъчно за индивидуализацията на имота и/или Клиента.

 

10. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

10.1. За установяването и доказването на отношенията клиент - посредник и/или на статуса Осигурен клиент, Осигурен имот, или отношенията по Предоставяне на информация, могат да бъдат използвани Възлагателните поръчки за посредничество, Протоколите за оглед, сключените всякакъв вид възлагателен Договор/Договор за поръчка (по смисъл на гл. Х от ЗЗД), включително и Договор за доверително управление на недвижими имоти, Споразумения, Депозитни разписки, Протоколите за предоставяне на информация, както и писмената кореспонденция, кореспонденцията по електронна поща (e-mail) м/у Алекс и Клиента, идентификация на клиенти по IP адрес, обратни разписки, откази и уведомления, свързани с предоставянето на информация, извлечения от базата данни на Алекс и друга документация, изразяваща волята на страните по повод предоставяните услуги от Алекс.

10.2. При оспорване на относимост между номер на оферта и данни за имот или между номер на заявка и данни за клиент, относимостта се доказва с разпечатка-извлечение от базата данни на Алекс.

10.3. Неизпълнението на задълженията на страните по сключените договори и/или по настоящите Общи условия ще бъде удостоверявано с отправянето на покани и уведомления на посочените електронни адреси, а ако липсват такива, на посочените пощенски адреси в договора.

10.4. Всякакви спорове по изпълнението на Възлагателните поръчки за посредничество и/или Общите условия, включително споровете за тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове свързани с попълване на празноти в Договора за доверително управление на недвижими имоти и Договорите за посредничество, другите свързани с дейността на Алекс документи и/или тези Общи условия или привеждането им в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по съгласие на страните, или ако последното се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване от компетентния съд.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Във всички случаи, при които във Възлагателните поръчки за посредничество и/ или в анексите към тях, и/или в споразуменията и уведомленията към тях, и/или в тези „Общи условия”, е предвидено черпене на права и изпълнение или погасяване на задължения, след прекратяването на правоотношенията на страните по сключена възлагателна поръчка, страните не могат, при неизпълнение, да се позовават на обстоятелството, че правоотношенията им вече са прекратени, както и на същото основание да оспорват дължимост, размер и падеж на договорено възнаграждение или неустойка. В тези случаи Алекс може да се позовава на клаузата за неустойка по т.8.3 от тези "Общи условия", независимо от прекратяването на договора за поръчка.

11.1.1. При сключване на Договор за доверително управление на недвижими имоти и Договор за посредничество за наемане на недвижим имот с Клиента, Алекс може да договаря различни Общи условия от настоящите.


Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"